Organizacijska struktura InterCapital-a

INTERKAPITAL d.d.

Upravni odbor

Daniel Nevidal – izvršni direktor, osoba ovlaštena za zastupanje
Vesna Balić
Renata Nevidal
Tonći Korunić

Sjedište

Zagreb, Masarykova 1

Telefoni

+385 1 4825 850

Fax

+385 1 4812 338

E-mail

[email protected]

OIB

91995585043

Računi

Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb:
HR8324840081101402524 

Erste&Steiermarkische bank d.d., Rijeka:
HR1824020061100296312 

Zagrebačka banka d.d., Zagreb:
HR4323600001101480865 

Splitska banka d.d., Split:
HR3723300031100204562 

Privredna banka Zagreb d.d.:
HR3623400091110095905 

Addiko Bank d.d., Zagreb:
HR3725000091101281328 

Hrvatska poštanska banka d.d., Zagreb:
HR9223900011100352926

Temeljni kapital

24.000.000 HRK
Društvo ima ukupno 20.000 izdanih dionica

Registracijski broj

080414515
Trgovački sud u Zagrebu

INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o.

Članovi uprave

Matko Maravić, predsjednik uprave
Danijel Delač, član uprave

Sjedište

Zagreb, Masarykova 1

Telefoni

+385 1 4825 890
+385 1 4825 892
+385 1 4825 894

Fax

+385 1 4825 899

E-mail

[email protected]

OIB

68481874507

Računi

Erste & Steiermärkische bank d.d.
HR8124020061100074697 

Zagrebačka banka d.d.
HR8023600001101482818 

Privredna banka Zagreb d.d.
HR7623400091110072681 

Societe generale – Splitska banka d.d.
HR8223300031100213258 

Raiffeisenbank Austria d.d.
HR9524840081101402696 

Addiko Bank d.d.
HR1525000091101281336 

Hrvatska poštanska banka d.d.
HR6823900011100352194 

Račun za posebne namjene:
HR5824020061300000162

Temeljni kapital

8.000.000 HRK

Registracijski broj

080420080
Trgovački sud u Zagrebu

Broj odobrenja od regulatornog tijela

UP/I-450-08/02-02/16

InterCapital Asset Management d.o.o.

Članovi uprave

Ivan Kurtović, predsjednik uprave
Dario Bjelkanović, član uprave
Hrvoje Čirjak, član uprave

Sjedište

Zagreb, Masarykova 1

Telefoni

+385 1 4825 868

Fax

+385 1 4825 869

E-mail

[email protected]

OIB

59300096187

Računi

Erste & Steiermärkische banke d.d. Rijeka
HR1624020061100480260 

Raiffeisenbank Austria d.d. Zagreb
HR6524840081101844780 

Privredna banka Zagreb d.d. Zagreb
HR2223400091110237292 

Addiko Bank d.d. Zagreb
HR8725000091101281301 

Zagrebačka banka d.d. Zagreb
HR3923600001101959923 

Vaba d.d. banka Varaždin
HR6424890041131202842 

Societe generale – Splitska banka d.d. Split
HR6023300031152287231

Temeljni kapital

5.000.000 HRK

Registracijski broj

080466824
Trgovački sud u Zagrebu

Broj odobrenja od regulatornog tijela

UP/I-450-08/03-02/458

Interkapital Rizik d.o.o.

Članovi uprave

Krešimir Tomašić

Ivica Vučetić

Sjedište

Zagreb, Masarykova 3

Telefoni

+385 1 5496 166

Fax

+385 1 4825 859

E-mail

[email protected]

OIB

12151810644

Računi

Raiffeisenbank Austria d.d., Zagreb:
HR6324840081105423243

Temeljni kapital

200.000 HRK

Registracijski broj

080728009
Trgovački sud u Zagrebu