Pravila privatnosti

O Pravilima privatnosti
 • 1.1. Ovo su pravila privatnosti (dalje: „Pravila Privatnosti“) investicijskog društva INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., Zagreb, Masarykova 1, OIB: 68481874507 (dalje: „Društvo“ ili „Mi“). Društvo u tom smislu ima položaj voditelja obrade Vaših osobnih podataka.
 • 1.2. Ova Pravila privatnosti odnose se na ulagatelje odnosno klijente kojima Društvo pruža investicijske usluge i aktivnosti te pomoćne usluge, kao i na osobe koje su iskazale namjeru da postanu klijent Društva (dalje: „Klijenti“ ili „Vi“) te na osobe koje zastupaju Klijenta.
 • 1.3. Ova Pravila privatnosti odnose se i na osobe koje su pristale da ih Društvo kontaktira.
 • 1.4. Ovime uređujemo privatnost te zaštitu osobnih podataka. Pravila privatnosti primjenjuju se samo na fizičke osobe odnosno njihove osobne podatke.
 • 1.5. Ova verzija Pravila Privatnosti primjenjuje se od dana 25. svibnja 2018. godine. Uzmite u obzir da Pravila Privatnosti u tiskanom izdanju ne moraju nužno odgovarati aktualnoj verziji. Stoga uvijek preporučamo da pročitate aktualnu verziju dostupnu na mrežnoj stranici Društva www.intercapital.hr u dijelu Naše poslovanje.
 • 1.6. U slučaju bilo kakvih pitanja ili zahtjeva u vezi postupanja ili zaštite Vaših osobnih podataka, obratite nam se e-poštom na adresu [email protected] ili putem pošte na adresu Društva, putem za to predviđenog obrasca dostupnog na našoj mrežnoj stranici www.intercapital.hr. Više detalja u nastavku u točci 8. ovih Pravila privatnosti.
Koje Vaše osobne podatke obrađujemo?
 • 2.1. Obrađujemo isključivo one osobne podatke koje ste nam dali ispunjavanjem Upitnika za klijente ili ste ih naveli u ugovoru (bilo direktno nama, bilo našim vezanim zastupnicima), osobne podatke koje ste nam dali prilikom kasnije komunikacije (primjerice kroz telefonski poziv, e-poštu itd.) te osobne podatke koji su proizašli iz naše poslovne suradnje.
 • 2.2. Obrađujemo Vaše sljedeće osobne podatke:
 • 2.2.1. Vaše identifikacijske podatke (kao što su ime, prezime, OIB, podatke o osobnom dokumentu i dr. podaci koje Vas tražimo u Upitniku)
 • 2.2.2. Vaše kontakt podatke
 • 2.2.3. Dodatne podatke nužne za potrebe poslovanja (kao što su podaci o Vašem bankovnom računu, financijskoj situaciji i dr. podaci koje Vas tražimo u Upitniku)
 • 2.2.4. Podatke o političkoj izloženosti
 • 2.2.5. Podatke o poreznoj rezidentnosti (statusu)
 • 2.2.6. Podatke koji su proizašli iz našeg poslovnog odnosa (kao što su Vaše transakcije i financijski podaci)
 • 2.2.7. Povijest promjena svih navedenih podataka
  • 2.3. Ukoliko ste nam dali privolu da Vas kontaktiramo obrađujemo Vaše sljedeće osobne podatke
  • 2.3.1. Vaše kontakte podatke (ime i prezime, broj telefona, e-mail adresa, IP adresa).
  Zašto obrađujemo Vaše osobne podatke?

  3.1. Vaše osobne podatke obrađujemo jer ste klijent Društva ili ste iskazali namjeru da postanete klijent Društva te kada trgujemo za vlastiti račun.
  3.2. Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
  3.2.1. Sklapanje ugovornog odnosa radi pružanja investicijskih usluga
  Kako bismo na Vaš zahtjev s Vama mogli sklopiti ugovor radi pružanja brokerskih usluga, usluga skrbništva, investicijskog bankarstva ili izrade investicijskog istraživanja i financijskih analiza. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je sklapanje tih ugovora;
  3.2.2. Za potrebe ispunjenja ugovornih obveza
  Kako bismo mogli uredno ispuniti svoje obveze iz našeg ugovornog odnosa. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih
  podataka je provedba tog ugovora;
  3.2.3. Ispunjenje naših zakonskih dužnosti
  Kako bismo ispunili svoje zakonske dužnosti kao investicijsko društvo (prvenstveno naše izvještajne obveze te provjere klijenata).
  U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih zahtjeva je ispunjenje naših zakonskih dužnosti;
  3.2.4. Sistemske informacije
  Kako bismo Vas informirali o statusu pojedinog naloga, provedbi usluge ili slično, sve u cilju Vaše pune informiranosti. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes;
  3.2.5. Informacije o tržištu te našim uslugama i proizvodima
  Kako bismo Vas obavijestili o zanimljivim događajima na tržištu ili našim uslugama i proizvodima, sve u cilju Vaše pune informiranosti. U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes ili Vaša suglasnost, ovisno o konkretnom slučaju;
  3.2.6. Ostali slučajevi
  Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese kao investicijskog društva (primjerice kada je to nužno za potrebe vođenja sudskih, prekršajnih i drugih postupaka ili kada je to nužno kako bismo osigurali primjereni stupanj zaštite). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih zahtjeva je naš legitimni interes.
  3.3. U slučaju da ste nam dali privolu da Vas kontaktiramo Vaše osobne podatke obrađujemo u sljedeće svrhe:
  3.3.1 Kako bismo Vam dostavljali naš research i informirali Vas o novostima na tržištu kapitala, naša osnova je Vaša suglasnost;
  3.3.2. Kako bismo Vas kontaktirali za potrebe predstavljanja naših proizvoda i usluga. U ovom slučaju, naša osnova je Vaša suglasnost;
  3.3.3. Kako bismo zaštitili svoje opravdane interese (primjerice kada je to nužno za provođenje sigurnosnih mjera). U tom slučaju, osnova za obradu Vaših osobnih podataka je naš legitimni interes.

  Tko ima pristup Vašim osobnim podacima?

  4.1. Vaše osobne podatke smatramo poslovnom tajnom te ih kao takve štitimo sukladno važećim zakonskim propisima i najboljoj praksi.
  4.2. Treće osobe imaju pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka samo u niže opisanim situacijama:
  4.2.1. Pravne osobe s kojima poslovno surađujemo u svrhu provedbe naših dužnosti. Primjerice institucije kod kojih pohranjujemo Vašu imovinu, drugi brokeri s kojima surađujemo te burza i središnji depozitorij. U tom slučaju te pravne osobe obrađuju Vaše osobne podatke u svrhu predviđenu zakonom;
  4.2.2. Osobe s kojima poslovno surađujemo, a putem kojih smo stupili u ugovorni odnos. U tom slučaju te pravne osobe obrađuju Vaše
  osobne podatke u svrhu predviđenu zakonom;
  4.2.3. Druge osobe s kojima poslovno surađujemo, poput poreznih, pravnih i financijskih savjetnika i slično. U tom slučaju te pravne osobe obrađuju isključivo one Vaše osobne podatke za koje smo ih mi za to ovlastili, isključivo za naše potrebe;
  4.2.4. Pravne osobe koje razvijaju te održavaju IT rješenja koja koristimo. U tom slučaju te pravne osobe obrađuju Vaše osobne podatke u svrhu razvoja ili održavanja IT rješenja;
  4.2.5. Nadležna tijela kod provedbe nadzora nad zakonitošću poslovanja i postupanja – primjerice Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, Porezna uprava i Ured za sprječavanje pranja novca Ministarstva financija – kao i druge pravne osobe kada je to potrebno za izvršenje neke naše zakonske dužnosti, primjerice revizor. U tom slučaju te pravne osobe obrađuju Vaše osobne podatke u svrhu koja im je zakonom dodijeljena;
  4.3. U slučaju Vaše privole da Vas kontaktiramo pravo pristupa i obrade Vaših osobnih podataka imaju samo osobe iz gornje točke 4.2.4. i 4.2.5.
  4.3. Gore navedene osobe, koje obrađuju Vaše osobne podatke za naše potrebe, su nam se obvezale postupati s Vašim podacima na primjeren način te ih tretirati kao povjerljive.

  Prenose li se Vaši osobni podaci u treće zemlje?

  5.1. Ne, Vaši osobni podaci ostaju na području Europske Unije.

  Kako štitimo Vaše osobne podatke?

  6.1. Zaštita Vaših osobnih podataka nam je izuzetno važna. Neke od mjera zaštite koje provodimo su sljedeće:
  6.1.1. Implementacija pseudonimizacije baze podataka kada god je to moguće;
  6.1.2. Primjena suvremenih metoda zaštite i kontrole pristupa podatkovnim resursima koji sadrže osobne podatke;
  6.1.3. Kontinuirani nadzor nad svim resursima (fizičkim prostorima gdje su Vaši podaci pohranjeni) koji se koriste za obradu osobnih
  podataka.

  Kroz koji period držimo Vaše osobne podatke?

  7.1. Za podatke gdje postoji zakonom definirani rok čuvanja, Vaše podatke čuvamo kroz taj period te ih brišemo u dodatnom periodu od godine dana.
  7.2. Vaše osobne podatke kao naših klijenata, za koje ne postoji definirani zakonski rok čuvanja, držimo za cijelo vrijeme važenja ugovora kojeg imamo sklopljenog s Vama. Po prestanku ugovora, Vaše podatke brišemo u dodatnom periodu od 6 godina od prestanka ugovora (zastarni period od 5 godina, uvećan za 1 godišnji period za brisanje).
  7.3. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju našeg legitimnog interesa, čuvamo sve dok postoji naš legitimni interes, te ih brišemo u periodu od 1 godine od prestanka našeg legitimnog interesa.
  7.4. Osobne podatke koje obrađujemo na temelju Vaše suglasnosti, čuvamo sve dok imamo Vašu suglasnost. U slučaju povlačenja suglasnosti, iste brišemo u najkraćem, nama mogućem roku.

  Vaša prava

  8.1. Ako se odlučite koristiti jednim ili više od svojih niže navedenih prava, Društvo ima pravo provjeriti Vaš identitet, sve u svrhu zaštite osobnih podataka.
  8.2. Vaša prava ostvarujete besplatno. Ipak, ako učestalo (primjerice, ako je od prošlog Vašeg zahtjeva prošlo manje od 6 mjeseci) ili prekomjerno (primjerice, tražite sve Vaše osobne podatke u pisanom obliku) tražite pristup ili prenošenje Vaših osobnih podataka, imamo Vas pravo tražiti da podmirite naše troškove prije provođenja takve radnje.
  8.3. Pristup Vašim osobnim podacima:
  Imate nas pravo tražiti potvrdu obrađujemo li Vaše osobne podatke, kao i pristup Vašim osobnim podacima koje obrađujemo.
  8.4. Ispravak netočnih osobnih podataka:
  Imate pravo zatražiti ispravak Vaših netočnih osobnih podataka, kao i pravo nadopuniti Vaše osobne podatke.
  8.5. Pravo na povlačenje suglasnosti i zaborav:
  Imate pravo povući Vašu suglasnost za obradu osobnih podataka kao i tražiti da se trajno brišu Vaši osobni podaci koje smo obrađivali temeljem Vaše suglasnosti.
  8.6. Prenosivost osobnih podataka:
  Imate pravo preuzeti i tražiti prijenos Vaših osobnih podataka.
  Svoja gore navedena prava možete ostvariti na način da nam Vaš zahtjev uputite putem za to predviđenog obrasca dostupnog na našoj mrežnoj stranici na e-adresu [email protected] ili pisanim putem na adresu sjedišta Društva.
  8.7. Prigovor protiv obrade ili postupanja s Vašim osobnim podacima:
  Imate pravo prigovoriti na obradu Vaših osobnih podataka kao i općenito na naš način postupanja s Vašim osobnim podacima. Vaš zahtjev nam pošaljite putem e-pošte na adresu [email protected], gdje u naslovu poruke navodite Prigovor protiv obrade te u samoj poruci objašnjavate razlog prigovora te Vaš zahtjev.
  8.8. Pravo na pritužbu Agenciji za zaštitu osobnih podataka
  Kao Klijent, u svakom trenutku imate pravo na pritužbu pred nadležnim tijelom za zaštitu osobnih podataka Agencijom za zaštitu osobnih
  podataka (www.azop.hr), vezano uz obradu i zaštitu Vaših osobnih podataka.