Oglas za usmenu javnu dražbu 1.231.494 redovnih dionica izdavatelja Jelsa d.d.

Investicijsko društvo INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. sa sjedištem u Zagrebu, Masarykova 1 (u daljnjem tekstu: “Interkapital“) u svojstvu ovlaštene osobe za procjenu i prodaju, postupajući po nalogu Općinskog suda u Novom Zagrebu, Poslovni broj Ovr-895/2020, u pravnoj stvari ovrhovoditelja BOHEMIAN FINANCING ZARTKORUEN MUKODO RESZVENYTARSASAG, Mađarska, Budimpešta, Kerepesi ut 52, OIB:23021179492 koje zastupa punomoćnica Ana Marija Grubišić Čabraja iz Odvjetničkog društva Divjak, Topić, Bahtijarević i Krka u Zagrebu (u daljnjem tekstu: “Ovrhovoditelj“) protiv ovršenika Aquamarine d.o.o., Zagreb, Savska cesta 106, OIB: 64556155401 ovim putem objavljuje
OGLAS ZA USMENU JAVNU DRAŽBU 1.231.494 redovnih dionica izdavatelja Jelsa d.d.
(u daljnjem tekstu: “Oglas”)

 1. PREDMET PRODAJE
  Stanje imovine i obveze izdavatelja dionica trgovačkog društva Jelsa d.d., Jelsa, Mala banda bb, OIB: 51177655549 (u daljnjem tekstu: “Društvo“), kao i sve druge informacije o Društvu kupci provjeravaju na svoj rizik i trošak te sudjelovanjem na Javnoj dražbi potvrđuju da su upoznati sa svim informacijama o Društvu, preuzimaju svaki rizik koji iz kupnje dionica Društva može proizaći te prihvaćaju sve odredbe i uvjete ovog Oglasa za Javnu dražbu.
  • Izdavatelj: Jelsa d.d.
  • Oznaka dionice: JLSA-R-A (u daljnjem tekstu: „Dionica“)
  • ISIN Dionice: HRJLSARA0007
  • Ukupna količina dionica na prodaju: 1.231.494 (u daljnjem tekstu: „Ukupna Količina“)
  • Ukupan broj dionica Društva: 7.462.031 (1.343.473 dionica JLSA-R-A i 6.118.558 dionica JLSA-R-B)
  • Početna cijena za Ukupnu količinu: 1,00 kn (jednakuna)
  • Korak povećanja cijene za Ukupnu količinu: 75.000,00 kn (sedamdesetpettisućakuna)
  • Datum održavanja: 10.1.2022. godine
 2. PONUDITELJI
  Kupac, odnosno ponuditelj može biti strana ili domaća fizička ili pravna osoba.
  U slučaju kada u ime i za račun ponuditelja na javnoj dražbi sudjeluje zakonski zastupnik ili punomoćnik, potrebno je priložiti odgovarajuću punomoć sa potpisom ponuditelja ovjerenim od strane javnog bilježnika odnosno drugi dokument iz kojega zastupnik crpi svoje ovlaštenje na zastupanje (npr. izvadak iz sudskog registra), u originalu ili ovjerenoj preslici.
  Javna dražba će se održati i u slučaju sudjelovanja samo jednog ponuditelja.
 3. VRIJEME I MJESTO ODRŽAVANJA
  Prodaja dionica vršiti će se usmenom javnom dražbom koja će se održati dana 10. siječnja 2021. u 11:00 sati u sjedištu Interkapitala u Zagrebu, Masarykova 1, u prisutnosti javnog bilježnika.
 4. UVJET ZA SUDJELOVANJE
  Pravo na sudjelovanje na javnoj dražbi imaju svi uredno zastupani ponuditelji koji imaju otvoren račun kod Središnjeg klirinškog depozitarnog društva (u daljnjem tekstu: „SKDD“).
 5. UVJETI I NAČIN PRODAJE
  Prodaja dionica vrši se najboljem ponuditelju po načelima „sve ili ništa“ za Ukupnu Količinu.
  Prijenos dionica kod SKDD-a izvršit će se temeljem ugovora i naloga Interkapitala za prijenos dionica u korist računa nematerijaliziranih vrijednosnih papira odabranog kupca koji se vodi kod SKDD-a.
  Dionice se ne mogu prodati ispod utvrđene Početne cijene za Ukupnu količinu.
  Usmena javna dražba vrši se na način da voditelj nadmetanja otvara nadmetanje, upoznaje ponuditelje s postupkom i
  OGLAS ZA USMENU JAVNU DRAŽBU
  1.231.494 redovnih dionica izdavatelja Jelsa d,d.
  korakom povećanja Početne cijene, dok za maksimalni iznos nema ograničenja. Voditelj nadmetanja će nakon što prestane nadmetanje pozvati ponuditelje tri puta da korigiraju ponudu. Nakon trećeg poziva biti će odabrana ona ponuda koja sadrži najvišu ponuđenu cijenu, a koju javni bilježnik unosi u zapisnik.
  O provedbi postupka usmene javne dražbe javni bilježnik vodi zapisnik u koji unosi sve podatke o načinu i tijeku nadmetanja. Rezultate nadmetanja Interkapital objavljuje na svojim mrežnim stranicama.
  Ponuditelj koji uspije na javnoj dražbi dužan je u roku od 2 (dva) radna dana od dana održavanja javne dražbe odnosno zaključno sa 12. siječnja 2022. do 12:00 sati uplatiti na račun Interkapitala broj: HR7424840081300100784 dražbom utvrđeni iznos kupoprodajne cijene s pozivom na broj: OIB ponuditelja, te naznačenom svrhom uplate „Iznos kupoprodajne cijene za (navesti ime i prezime ili tvrtku odabranog kupca)“ te zaključiti ugovor o kupoprodaji dionica.
  Prilikom sklapanja ugovora o kupoprodaji dionica, odabrani kupac, domaća ili strana, fizička ili pravna osoba mora priložiti podatke o identitetu (osobna iskaznica ili putovnica za domaću ili stranu fizičku osobu, izvadak iz sudskog registra za domaću pravnu osobu, odnosno iz odgovarajućeg domicilnog registra za stranu pravnu osobu), uključujući i osobni identifikacijski broj (OIB) te drugu dokumentaciju koju je Interkapital ovlašten tražiti u skladu sa primjenjivom pravnom regulativom.
 6. NAMIRA TRANSAKCIJE
  Transakcija će se provesti po sklapanju ugovora o kupoprodaji dionica i uplati ukupnog iznosa izdražbovane kupoprodajne cijene, odnosno 12. siječnja 2022., a dan namire je 14. siječnja 2022. (T+2). Namira transakcije će se izvršiti preknjižbom dionica unutar sustava Središnjeg klirinškog depozitarnog društva d.d.
 7. OSTALO
  Sve uplate novčanih sredstava moraju biti izvršene sa računa koji glasi na (potencijalnog) ponuditelja.
  Zainteresirani ponuditelji upućuju se da prije podnošenja ponuda utvrde da li eventualna kupnja podrazumijeva i obvezu na objavu ponude za preuzimanje u smislu važećeg Zakona o preuzimanju dioničkih društava.
  Zainteresirane osobe mogu sve informacije o postupku prodaje dobiti u sjedištu društva INTERKAPITAL te na broj telefona +385 1 4825 890, radnim danom od 9:00 do 16:00 sati. Zainteresirane osobe upućuju se i na preostale javno dostupne podatke koji se tiču izdavatelja dionica koje su Predmet prodaje.
  Sva vremena naznačena u ovoj ponudi, računaju se prema srednjoeuropskom vremenu (SEV, eng. CET).
  Na postupak prodaje primjenjuju se odredbe hrvatskog prava, bez kolizijskih pravila.
  Sudjelovanjem na javnoj dražbi, ponuditelji prihvaćaju sve odredbe i uvjete ovog Oglasa. Ovaj Oglas objavljuje se u Jutarnjem listu, Poslovnom dnevniku, te na mrežnim stranicama Zagrebačke burze (www.zse.hr) i Interkapitala (inter.capital).
  U Zagrebu, 24. prosinca 2021.
InterCapital
Published
Category : Notifications

Want to invest? Do not know how and where? Contact us and we will solve everything for you.