Poziv za podnošenje ponuda za prodaju dionica izdavatelja Adris Grupa d.d.

Investicijsko društvo INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o. objavljuje

POZIV ZA PODNOŠENJE PONUDA ZA PRODAJU DO 1.000.000 REDOVNIH DIONICA (ADRS) I / ILI  DO 200.000 POVLAŠTENIH DIONICA (ADRS2) IZDAVATELJA ADRIS GRUPA d.d.

(dalje: „POZIV“)

Sukladno skupštinskoj odluci od 17.6.2014. društvo Adris grupa d.d., Obala Vladimira Nazora 1, 52210 Rovinj (dalje: “KUPAC” ili “DRUŠTVO”), a kojom je Uprava DRUŠTVA ovlaštena stjecati vlastite dionice tijekom razdoblja od 5 godina, ovlastilo je investicijsko društvo INTERKAPITAL vrijednosni papiri d.o.o., Masarykova 1, 10000 Zagreb (dalje: “INTERKAPITAL”) kao voditelja knjige ponuda u procesu otkupa vlastitih dionica DRUŠTVA burzovne oznake ADRS i ADRS2 (dalje: “DIONICE”) kojima se trguje na Zagrebačkoj burzi.

Predmet kupnje je slijedeća količina:

  • do najviše 1.000.000 dionica burzovne oznake ADRS, što predstavlja 10,40% izdanih dionica za ovaj rod I / ILI
  • do najviše 200.000 dionica burzovne oznake ADRS2, što predstavlja 2,95% izdanih dionica za ovaj rod.

UVJETI KUPNJE

Pozivaju se svi potencijalni prodavatelji (dalje: “PRODAVATELJI”) da podnesu obvezujuću ponudu INTERKAPITALU od dana 18. veljače 2019. od 15:00 h do dana 25. veljače 2019. do 10:00 h na za to propisanom obrascu (dalje: “OBRAZAC PONUDE“), koji čini sastavni dio ovog POZIVA, na e-mail adresu [email protected].

PRODAVATELJ mora biti zastupan po investicijskom društvu koje je član Zagrebačke burze d.d. te u ponudi treba navesti rod i broj DIONICA koje namjerava prodati te prodajnu cijenu po dionici (izraženu isključivo u kunskom iznosu), koja mora udovoljavati uvjetima iz ovog POZIVA. PRODAVATELJI mogu podnijeti više ponuda, npr. ponude za različiti broj dionica po različitim cijenama.

Sve DIONICE koje će biti otkupljene temeljem ovog POZIVA, biti će otkupljene po jedinstvenoj cijeni unutar pojedinog roda DIONICA koja će biti jednaka cijeni iz posljednje prihvaćene ponude tog roda, u skladu sa rangiranjem ponuda temeljem ovog POZIVA.

Nakon zatvaranja knjige ponude INTERKAPITAL će temeljem valjano ispunjenih OBRAZACA PONUDE rangirati ponude DIONICA zasebno po pojedinom rodu (ADRS i ADRS2) po sljedećim kriterijima:

1. cijena po dionici (prednost ima niža cijena),

2. vrijeme zaprimanja ponude (između ponuda sa istom cijenom po dionici, ponuda koju INTERKAPITAL zaprimi ranije ima prednost),

3. ukoliko je iznos ponuda viši od ukupnog iznosa dionica koji se otkupljuje, DRUŠTVO zadržava pravo primjene pro-rata sistema alokacije (svakome PRODAVATELJU se smanjuje njegov ponuđeni iznos na predmetnoj cijeni za isti postotak). Ukoliko ponuda neće udovoljavati Pravilima Zagrebačke burze o minimalnoj veličini blok transakcije, cijela ponuda će se smatrati nevažećom.

U slučaju da količina DIONICA iz svih zaprimljenih važećih ponuda odgovara ili je veća ukupnoj količini DIONICA koje su predmet kupnje, DRUŠTVO zadržava pravo ranijeg zatvaranja knjige ponuda prije vremena isteka trajanja POZIVA. Neovisno o svemu navedenom DRUŠTVO zadržava punu diskreciju u prihvaćanju ili odbijanju pojedinih ponuda kao i pravo odustati od kupnje u bilo kojem trenutku (i nakon dovršetka postupka prikupljanja ponuda), bez navođenja razloga.

Investicijska društva mogu sudjelovati kao PRODAVATELJI samo ukoliko djeluju u svoje ime i za svoj račun i/ili za račune portfelja klijenata, u okviru djelatnosti iz članka 5. stavka 1. točka 1., 2., 3. i 4. Zakona o tržištu kapitala (NN 65/2018).

Raspon cijena po kojoj će DRUŠTVO kupovati DIONICE je:

  • do 530,00 HRK za ADRS, što predstavlja 9,05% iznad prosječne tržišne cijene dionice ostvarene na dan 15. veljače 2019. godine na Zagrebačkoj burzi,
  • do 465,00 HRK za ADRS2, što predstavlja 9,11% iznad prosječne tržišne cijene dionice ostvarene na dan 15. veljače 2019. godine na Zagrebačkoj burzi.

Transakcija ili transakcije će se provesti na uređenom tržištu kao blok transakcija/transakcije. Sukladno pravilima Zagrebačke burze d.d. minimalna veličina blok-transakcija mora iznositi 2.000.000,00 HRK. Nalozi na prodaju mogu se unijeti u sustav i kao skupna ponuda od strane istog investicijskog društva za više PRODAVATELJA gdje zbroj ponuda ne smije biti manji od 2.000.000,00 HRK. Ponude s ukupnim iznosom manjim od 2.000.000,00 HRK (po cijeni provedbe ponude) se neće uzeti u razmatranje.

NAMIRA TRANSAKCIJA

Transakcija će se provesti nakon zatvaranja knjige ponuda, odnosno 25. veljače 2019., a dan namire je 27. veljače 2019. (T+2). Namira transakcija će se izvršiti preknjižbom DIONICA unutar sustava SKDD-a sa računa PRODAVATELJA na račun KUPCA.

SADRŽAJ PONUDE

Ponuda mora sadržavati:

  • OBRAZAC PONUDE s popunjenim svim relevantnim podacima;
  • ponuđenu prodajnu cijenu izraženu na način kako je određeno ovim POZIVOM;
  • broj računa PRODAVATELJA u SKDD-u, odnosno standardne instrukcije za namiru, pri čemu račun u SKDD-u mora imati status „dozvoljeno poslovanje“;
  • broj faxa ili e-mail adresu prodavatelja radi primanja obavijesti u skladu s ovim POZIVOM.

OSTALO

Sva vremena naznačena u ovom POZIVU računaju se prema centralnom europskom vremenu (CET).

Sve obavijesti, INTERKAPITAL će dostavljati PRODAVATELJIMA odnosno investicijskim društvima koja zastupaju PRODAVATELJE, putem faxa ili e-maila naznačenog u OBRASCU PONUDE.

Smatrat će se da je ponuda podnesena, odnosno nalog zadan u roku ukoliko je elektronička pošta zaprimljena od strane INTERKAPITALA u vremenskom razdoblju određenom u ovom POZIVU. INTERKAPITAL ne odgovara za propuste u dostavi ili primitku elektroničke pošte. Za slučaj spora o činjenici primitka ponude kao potvrda primitka ponude služit će isključivo potvrda INTERKAPITALA o primitku elektroničke pošte, izdana zastupniku PRODAVATELJA u elektroničkom obliku.

PRODAVATELJI nemaju pravo uvida u knjigu ponuda, s tim da svaki od zainteresiranih PRODAVATELJA može na zahtjev dobiti ispis iz knjige ponuda u odnosu na podatke koji se odnose na njegovu ponudu.

Detalje transakcije i sažetak knjige ponuda, kao i listu pobjedničkih ponuda INTERKAPITAL će objaviti na svojoj internet stranici (inter.capital) nakon zatvaranja Knjige ponuda.

Sve informacije o postupku prodaje zainteresirani mogu dobiti na e-mail adresi [email protected].

Na postupak prodaje primjenjuju se odredbe hrvatskog prava, bez kolizijskih pravila.

Podnošenjem ponude PRODAVATELJI prihvaćaju sve odredbe i uvjete ovog POZIVA.

U Zagrebu, 18. veljače 2019. godine.

InterCapital
Objavljeno
Kategorija : Novosti
Oznake :

Želite ulagati? Ne znate kako i gdje? Kontaktirajte nas i mi ćemo sve riješiti za vas.